^ Κορυφή Σελίδας
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Βεβαίωση μηχανικού

 

Βεβαίωση μηχανικού βάσει της παρ.1 του αρθ. 3 του Ν.4178/2013 

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή  και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο,
συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.

Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από Τοπογραφικό Διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.


ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ :

- Για ακίνητα εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί
  συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, ή 
έχει κυρωθεί
  πράξη εφαρμογής.

- Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης  μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου.

- Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή με αντικειμενική αξία αυτών ως 15.000 ευρώ
  (εκτός αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ).

 

 Η βεβαίωση μηχανικού της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4178/13 , εκδίδεται από εμάς άμεσα (εφόσον διαθέτετε τα
σχέδια της Οικοδομικής Αδειας) μετά από αυτοψία, με πλήρη γνώση των ευθυνών που απορρέουν επίσης από τον
νόμο 4178/13 και το άρθρο 6.

Οι προδιαγραφές της βεβαίωσης του μηχανικού, αλλά και της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη,
περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 :


Με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:

- στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή

- στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή
  κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της
  δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας
και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή

- ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις
   της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και δεν υπάγονται  σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος.

 

Επίσης για τους Παραδοσιακούς Οικισμούς :

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 4178/2013, δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιούνται αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς , οπότε και να γίνεται δυνατή η έκδοση βεβαίωσης, αφού η αυθαίρετη κατασκευή ελεγχθεί από αρχιτεκτονική επιτροπή